Kilka sposobów na spłatę zadłużenia

Najemna lokalu jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat z tytuły czynszu oraz zużycia mediów. Brak wpłat prowadzi do zadłużenia, które w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do eksmisji z zajmowanego lokalu.
Podpowiadamy kilka sposobów na spłatę zadłużenia.

Dlaczego tyle płacę za mieszkanie? – wyjaśniamy co składa się na rachunek za mieszkanie.

Zamiana lokalu na mniejszy

Wysokość opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu uzależniona jest od powierzchni zajmowanego lokalu oraz stawki za 1m2 ustalanej przez Burmistrza Miasta Kowary. Osoby zamieszkujące w lokalu o dużym metrażu, a nie posiadające środków na jego utrzymanie, mają możliwość zamiany go na lokal o mniejszej powierzchni, co spowoduje zmniejszenie opłaty za czynsz.
Zobacz jak napisać wniosek o zamianę lokalu

Dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a także spełniające określone warunki (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr 71, poz.734), mają możliwość ubiegania się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w obniżeniu kosztów utrzymania mieszkania. Po jego przyznaniu MOPS przez 6 miesięcy będzie opłacał część należności za mieszkanie. Najemca zobowiązany jest w tym czasie do terminowych wpłat pomniejszonych o wysokość przyznanego świadczenia.

Należy pamiętać, że do ustawowych obowiązków ZEZK należy zawiadomienie MOPS o braku wpłat za dwa pełne okresy płatności, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego

 1. Pobierz wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w siedzibie MOPS przy ulicy Zamkowej 5 w Kowarach
 2. Dostarcz pobrany wniosek do Działu Administracji, Działu Czynszów lub Działu Windykacji ZEZK Kowary
 3. ZEZK potwierdzi na wniosku:
  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu)
  • powierzchnię mieszkania
  • łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc
 4. Złóż wypełniony wniosek w siedzibie MOPS

 

Odpracowanie długu

W 2016 roku dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, stworzona została możliwość odpracowania długu. Osoba ubiegająca się o odpracowanie zadłużenia powinna posiadać jedynie dobrą wolę, trochę wolnego czasu i kwalifikacje pozwalające na wykonywanie drobnych prac porządkowych, remontowo-konserwatorskich lub administracyjnych. W tym celu wystarczy pobrać wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego, który wraz z zaświadczeniem o dochodach wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, należy złożyć w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych i oczekiwać na pozytywną decyzję Komisji.

Dowiedz się jak odpracować dług

Rozłożenie długu na raty

W oparciu o Uchwałę Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11.03.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, istnieje możliwość skorzystania z rozłożenia całości lub części zadłużenia z tytułu nie uiszczania czynszu wraz z opłatami niezależnymi od właściciela na raty.

Powyższa Uchwała pozwala na rozłożenie powstałego zadłużenia na dogodne raty i wstrzymanie naliczania odsetek od niezapłaconych należności czynszowych. Skorzystać z niej mogą osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, a dochody lub ich brak nie pozwalają na spłatę zadłużenia w całości.

W celu podpisania w/w ugody należy złożyć w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o o rozłożenie zadłużenia na raty wraz z podaniem kwoty deklarowanych miesięcznych rat
 • dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody (kserokopia umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecania, dochody uzyskiwane z MOPS, ZUS i inne)
 • wypełniona deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

Zobacz procedurę rozłożenia długu na raty
Zobacz jak wypełnić deklarację o wysokości dochodów

 

Umorzenie długu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zagrażających egzystencji dłużnika lub osób wchodzących w skład jego gospodarstwa domowego, możliwie jest wystąpienie z wnioskiem o umorzenie części lub całości zadłużenia.