Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości – zwykle jednego budynku. Wspólnota powstaje z mocy prawa z chwilą wykupu pierwszego lokalu.

Rodzaje wspólnot

  1. Duża wspólnota – powyżej 7 lokali w budynku . Do spraw ważnych, jak np. remont dachu, potrzebna jest większość głosów właścicieli liczona zgodnie z ich udziałem
  2. Mała wspólnota – poniżej 7 lokali w budynku. Do spraw ważnych, jak np. remont dachu, potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli

Obowiązki właścicieli

  1. Dbałość o utrzymanie części wspólnych nieruchomości: dach, kominy, klatka schodowa, itp.
  2. Głosowanie nad uchwałami
  3. Ponoszenie kosztów związanych z zarządzaniem częściami wspólnymi

Zebrania wspólnot

Raz w roku (do 31 marca) istnieje obowiązek zorganizowania zebrania wspólnoty. Właściciele pisemnie powiadamiani są o jego terminie.

W trakcie zebrania:

  1. Przyjmuje się sprawozdanie zarządu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
  2. Uchwala się roczny plan gospodarczy i opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

ZEZK jako zarządca na tle innych podmiotów w Kowarach

ZEZK nie jest jedynym zarządcą nieruchomości w Kowarach. Poza nim funkcjonują w tym sektorze między innymi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Śnieżką”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hydro-mech”, TBS „Nasze Kąty” oraz kilku niezależnych zarządców.
Oto zestawienie ilości pracowników zarządców z ilością obsługiwanych przez nich budynków.
zezk_-jako_zarzadca_na_tle_innych_podmiotow
Jak widać z powyższego zestawienia, jeden pracownik ZEZK’u obsługuje ponad 6 razy więcej budynków niż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Śnieżką” i ponad 4 razy więcej budynków niż wybrany zarządca prywatny. Dodać do tego należy, że ZEZK standardowo wykonuje usługi, które u innych zarządców są dodatkowo płatne.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że średnia zarządzanych przez ZEZK budynków wynosi aż 108 lat. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają zdecydowanie młodszy zasób a prywatni zarządcy wybierają do zarządzania budynki w dobrym stanie technicznym. Zarządzanie młodszymi budynkami jest zdecydowanie prostsze ze względu na nieporównywalnie mniejsze potrzeby remontowe.