Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko:

Kiernwnik ds. administracyjno technicznych

 1. Wymagania

Do honhursu może przystąpić osoba, która:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;

 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicmych;

 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

 4. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracyjnym lub zarządzania;

 5. Posiada co najmniej 3 letni staż na stanowiskach kierowniczych.

 1. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość ustaw: o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego

 2. Znajomość obshigi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Mieszczanin

III. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 2. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;

 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności;

 4. Oświadczenie RODO;

 5. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Kierownik ds. administracyjno-technicznychw sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach lub przesłać na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary, w terminie do dnia 09. 11.2020 roku do godziny 15:00.

V. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicmej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Kowary, dnia 29.10.2020 roku

Skip to content