K O M U N I K A T

POMOC dla mieszkańców Kowar

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia COVID-19 na terenie Polski informuję, iż mieszkańcy Kowar, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać indywidualnie o pomoc w opłacie należności czynszowej za lokale będące własnością miasta na następujących zasadach:

-o pomoc mogą się ubiegać najemcy, którzy przed dniem 1 marca 2021 nie mieli zaległości w należnościach czynszowych

-wystąpią do dyrektora ZEZK z wnioskiem :pisemnym /możliwość zgłoszenia telefonicznego: 75 718 25 70 lub mailowego: sekretariat@zezk.pl/ o pomoc w opłaceniu należności czynszowych za dany miesiąc a następnie przedstawią dokumenty potwierdzające utratę dochodów / wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej, potwierdzenie z PUP o rejestracji jako bezrobotny, oświadczenie o utracie dochodu w związku z rozwiązaniem dotychczasowych umów o dzieło, umowy zlecenia…dokumenty te muszą zostać dostarczone po zakończeniu stanu epidemiologicznego/

Wnioski dotyczą okresu od 1 marca 2021 r – wzór wniosku stanowi zał nr 1 do niniejszego komunikatu należy składać do dyrektora ZEZK z określeniem którego miesiąca ma dotyczyć zawieszenie opłaty czynszowej, z wyłączeniem opłaty za media.

1. Zawieszenie należności czynszowych może obejmować okres 3 miesięcy (maksymalnie). Za okres zawieszenia nie będą naliczane odsetki.

2. Na wniosek najemcy Dyrektor ZEZK może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty należnosci czynszowych, z wyłączeniem opłaty za media.

3. W szczególnych sytuacjach Dyrektor ZEZK może podjąc decyzję o częściowym umorzeniu należności czynszowych, z wyłączeniem opłaty za media.

Uwaga :

-o pomoc we wnoszeniu należności czynszowych można wnioskować do dyrektora ZEZK w trzech następujących po sobie kolejnych miesiącach. Dodatkowo na stronie internetowej MOPS www.mopskowary.pl zamieszczona jest informacja o dodatku mieszkaniowym z mocą wstecz dotycząca pomocy COVID19

Burmistrz Miasta

Radni Rady Miejskiej

WNIOSEK w sprawie rozłożenia na raty lub zawieszenia należności czynszowych

OŚWIADCZENIE o dochodach, stanie majątkowym oraz zobowiązaniach finansowych wnioskodawcy

Skip to content