Lokale do remontu w zakresie własnym

Osoby, ubiegające się o lokal do remontu w zakresie własnym, nie muszą spełniać określonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIV/128/04 z dnia 29 września 2004r. warunku dotyczącego przegęszczenia poniżej 5m 2 powierzchni pokoi przypadającej na jedną osobę w lokalu, w którym zamieszkują. Istotnym elementem w tym przypadku są osiągane dochody. Znaczenie ma nie tylko ich wysokość, ale także źródło pochodzenia (np. stałe zatrudnienie) umożliwiające zapewnienie środków finansowych na wykonanie remontu. Wyremontowanie lokalu nie polega bowiem na wykonaniu drobnych napraw i jego pomalowania. Zakres niezbędnych robót jest dużo szerszy i w większości przypadków obejmuje m.in. wymianę wszystkich instalacji, drzwi, okien, podłóg, zapewnienie ogrzewania, często też wykonanie pomieszczeń sanitarnych ( łazienka i wc). Wykonanie tych wszystkich robót wymaga więc znacznych nakładów finansowych.

Procedura Przydziału

– Należy wypełnić wniosek. link do wniosku 
– Należy potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Kowarach zameldowanie wnioskodawcy i pozostałych osób wymienionych we wniosku.
– Należy dołączyć informacje, zaświadczenia o dochodach, a następnie  złożyć dokumenty w sekretariacie ZEZK.
– Wniosek zostaje przedłożony do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  Ostatecznie listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego do remontu zatwierdza burmistrz.

Oczekujący otrzymuje maksymalnie trzy propozycje przydziału lokalu do remontu. Po zaakceptowaniu propozycji i ustaleniu zakresu prac remontowych podpisywana jest umowa remontowa.

Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania propozycji lokalu do remontu w zakresie własnym w roku 2023 .

Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania propozycji lokalu do remontu w zakresie własnym w roku 2024

Umowa remontowa

Umowa remontowa jest:

  • wyrażeniem zgody na przeprowadzenie remontu w przydzielonym lokalu mieszkalnym

  • określa warunki przeprowadzenia remontu, czyli jak i na jakich zasadach powinien zostać przeprowadzony

  • stanowi podstawę do zawarcia umów na dostarczenie mediów (prąd , dostawa wody itp.) w okresie jej obowiązywania

Umowę podpisuje się w Dziale Technicznym ZEZK po otrzymaniu zapewnienia o przydziale lokalu mieszkalnego .

Warunki i obowiązki

  • Remontujący wykonuje remont na własny koszt. Oznacza to, że nie otrzyma on zwrotu kosztów ani za robociznę, ani też za zakupione wyroby i materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia remontu. Otrzymuje natomiast ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności za lokal za okres trzech miesięcy.

  • Remontujący powinien pozyskać wszelkiego rodzaju zezwolenia wymagane prawem. Zgodnie z Prawem budowlanym roboty nie wymagające pozwolenia na budowę mogą być wykonywane po dokonaniu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Oprócz zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym, niektóre prace wymagają uzyskania dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń.

Przykład 1:

remontowany lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej i konieczne jest przeprowadzenie prac na części wspólnej ( wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od licznika energii znajdującego się na kl. schodowej do zabezpieczeń obwodów zainstalowanych w remontowanym lokalu), to dodatkowym dokumentem, który należy pozyskać jest Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na wykonanie tych prac.

Przykład 2: r

remontujący zamierza wykonać instalację grzewczą zasilaną z kotła c.o. na opał stały (węgiel, koks itp.), to dokumentem, jaki musi posiadać będzie opinia kominiarska na podłączenie kotła c.o., a w przypadku konieczności montażu wkładu kominowego również uchwałę wspólnoty.

Obowiązkiem remontującego jest systematyczne usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia robót

Zakres robót

Podstawowy zakres prac, jakie trzeba wykonać, aby przydzielony lokal spełniał warunki lokalu mieszkalnego, ustala wynajmujący.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu robót o własne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem działu technicznego lub z inspektorem nadzoru ZEZK.
Roboty, które w wyniku prowadzonego remontu będą konieczne do wykonania, a nie zostały wcześniej zapisane w umowie należy zgłosić osobie nadzorującej remont i uzgodnić z nią dalszy przebieg postępowania.

Termin

Przewidziany termin na wykonanie remontu przydzielonego lokalu mieszkalnego wynosi z reguły 3 miesiące.
W przypadku, kiedy remontujący nie zdąży zakończyć remontu w wyznaczonym terminie, może złożyć wniosek o jego przedłużenie.
Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają wpływ między innymi zaangażowanie i postęp wykonanych robót.
Przedłużenie terminu wiąże się z naliczeniem przez wynajmującego odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, ale tylko w wysokości odpowiadającej opłacie czynszowej, jaką ponosiłby, gdyby umowa najmu została zawarta.

Opłaty

Remontujący nie ponosi opłat za remontowany lokal mieszkalny przez okres trwania remontu, czyli od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia remontu zapisanego w §2 umowy (pierwsze 3 miesiące)
Od momentu podpisania umowy remontujący ponosi opłaty:
za wodę i ścieki
za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych  oraz gruzu itp.
Remontujący płaci odszkodowanie za przekroczenie terminu remontu ( tj.powyżej 3 miesięcy), a także w przypadku przedłużenia terminu zakończenia remontu. Wysokość odszkodowania odpowiada jedynie opłacie czynszowej, jaką ponosiłby, gdyby umowa najmu została zawarta.

Dokumentacja i uzgodnienia

Lista dokumentów i zezwoleń jakie mogą się okazać niezbędne do przeprowadzenia remontu:

  1. Uchwała wspólnoty – w przypadku kiedy przeprowadzenie remontu wymaga ingerencji w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej współwłasność.

  2. Opinia kominiarska – wszystkie podłączenia urządzeń do przewodów kominowych, wentylacji z pomieszczeń mogą być wykonane na podstawie opinii kominiarskiej. Wykonanie podłączeń musi być potwierdzone odbiorem kominiarskim

  3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – konieczne np. przy budowie, rozbudowie instalacji gazowej  (w celu wykonania ogrzewania gazowego); przy zmianach funkcji pomieszczeń i adaptacjach

  4. Protokół z próby szczelności instalacji gazowej – sprawdzenie szczelności instalacji gazowej lub jej wymiana. Niezbędny u dostawcy (np.PGiNG) do zawarcia umowy o dostawę gazu i zamontowania gazomierza

  5. Oświadczenie elektryka o stanie technicznym instalacji elektrycznej lub pomiary ochronne – konieczne przy wymianie instalacji elektrycznej; niezbędne u dostawcy (np. Tauron S.A.) do zawarcia umowy o dostarczanie energii elektrycznej i zamontowania licznika energii elektrycznej

Nadzór

Osobami nadzorującymi remont ze strony wynajmującego są:
pracownik działu technicznego z właściwego rejonu
inspektor nadzoru w ZEZK
Jednocześnie są to osoby pierwszego kontaktu w razie wątpliwości lub pytań z zakresu wiedzy techniczno – budowlanej w okresie trwania umowy remontowej

Odbiór

Odbioru dokonują pracownicy ZEZK.
Remontujący zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji, na podstawie której wyremontował lokal mieszkalny wraz z odbiorami dokonanymi przez kominiarzy i instalatorów.
Odbiór lokalu mieszkalnego kończy remont i jest podstawą do zawarcia właściwej umowy najmu.
Jednocześnie przestaje obowiązywać umowa remontowa

Skip to content