Klauzule RODO

KLAUZULA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary, tel. tel. (75) 718-23-08, e-mail: sekretariat@zezk.pl.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, adres e-mail: iod@zezk.pl lub listownie na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. art. 6 ust. 1 lit. d, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w celu sprawowania zarządu i administrowania nieruchomościami, zapewnienia prawidłowej eksploatacji, utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów lokalowych i nieruchomości ,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora art. 17 RODO,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia .
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów, o których mowa w pkt. 4 jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, o których mowa w lit. a i b będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

KLAUZULA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie ZEZK w Kowarach umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary, tel. (75) 718-23-08, e-mail: sekretariat@zezk.pl.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, adres e-mail: iod@zezk.pl lub listownie na adres siedziby.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Monitoringiem objęto teren zewnętrzny będący we władaniu Administratora.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz inne podmioty, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 20 dni na urządzeniu rejestrującym.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 3. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Skip to content