Mieszkania komunalne

Zgodnie z art. 4 i 20 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 71 , poz. 733 z późn. zmianami)każda gmina ma obowiązek zapewnienia mieszkań osobom i rodzinom o niskich dochodach. Mieszkania takie, nazywane komunalnymi,  stanowią własność gminy i przydzielane są osobom, które o nie wnioskują zgodnie z określonymi przez gminę kryteriami.

Zazwyczaj ilość potrzebujących jest większa od dostępnej ilości mieszkań więc gmina ustala pewne ograniczenia i zasady określające, kto w pierwszej kolejności ma prawo do uzyskania mieszkania komunalnego.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowary określa Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIV/128/04 z dnia 29 września 2004r. Uchwała ta stanowi, że roczne wykazy osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, sporządza się w pierwszym kwartale każdego roku, a wszystkie wnioski w sprawach mieszkaniowych są rozpatrywane i opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Ostateczne listy przydziału zatwierdza burmistrz W pierwszym kwartale roku ustala się :

  • wykaz osób mających pierwszeństwo do wynajmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kowary,

Uchwała Rady Miejskiej reguluje też tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych, ustala kryteria osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy.

Kto może ubiegać się o mieszkanie komunalne?

Najemcą lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do innego mieszkania i w okresie poprzedzającym trzy miesiące od daty rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu osiągała dochód brutto na członka rodziny nie wyższy niż 150% najniższej emerytury, a w przypadku osób samotnych nie wyższy niż 200% najniższej emerytury.

Pierwszeństwo zaś do wynajmu lokalu mają osoby, które:

  1. opuściły dom dziecka w wyniku uzyskania pełnoletności,

  2. mieszkają w lokalach, w których na jedną osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej (powierzchnia pokoi) i spełniają wymienione wyżej kryterium dochodowe,

  3. wyremontowały na podstawie umowy z wynajmującym zdewastowany lokal mieszkalny,

  4. są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 71 , poz. 733 z późn. zmianami)

Procedura Przydziału

- Należy wypełnić wniosek.
- Należy potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Kowarach zameldowanie wnioskodawcy i pozostałych osób wymienionych we wniosku.
- Należy dołączyć informacje, zaświadczenia o dochodach, a następnie  złożyć dokumenty w sekretariacie ZEZK.
- Wniosek zostaje przedłożony do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  Ostatecznie listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego zatwierdza burmistrz.

Aby ubiegać się o przydział lokalu komunalnego należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego i wraz z kompletem dokumentów złożyć go w sekretariacie ZEZK.

Po przyjęciu wniosku jest on opiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w pierwszym kwartale każdego roku. Ostatecznie listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję, zatwierdza Burmistrz. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się z ZEZK na czas nieoznaczony.

Kolejność przydziału lokali nie zależy od pozycji na liście ( nazwiska umieszczane są alfabetycznie), czasu oczekiwania, lecz od aktualnych możliwości gminy, wielkości i lokalizacji zwalnianych mieszkań oraz aktualnej sytuacji rodzinnej, w tym składu osobowego rodziny.

Wykaz osób mających pierwszeństwo do wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Kowary w roku 2024

Procedura przydziału kończy się podpisaniem umowy najmu w siedzibie ZEZK.

Poradnik lokatora

Z artykułów poradnika dowiesz się między innymi jak uniknąć wilgoci w mieszkaniu, ulepszyć wynajmowany lokal czy spłacić ewentualne zadłużenie. Przejdź do poradnika

Skip to content