Lokale socjalne

Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie (ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 71 , poz. 733 z późn. zmianami)

Dla kogo?

Lokale socjalne przeznaczone są dla mieszkańców o najniższym dochodzie oraz osób, wobec których orzeczony został wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. Lokale takie zazwyczaj posiadają niewielki metraż, co przekłada się na obniżenie kosztów jego utrzymania, tak aby nadmiernie nie obciążać domowego budżetu najemcy.

Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba, która nie posiada tytułu prawnego do innego mieszkania i w okresie poprzedzającym trzy miesiące od daty rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu osiągała dochód brutto na członka rodziny nie wyższy niż 50% najniższej emerytury, a w przypadku osób samotnych nie wyższy niż 100% najniższej emerytury.

Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego mają osoby, które:

  1. nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego
  2. utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru i nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego
  3. mieszkają w lokalach, w których na jedną osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej (powierzchnia pokoi) i nie przekraczają wysokości wymienionych wyżej dochodów
  4. utraciły tytuł prawny do mieszkania komunalnego poprzez wypowiedzenie umowy najmu z powodu zaległości czynszowych i spełniają kryterium dochodowe odnoszące się do lokali socjalnych
  5. opuściły dom dziecka w wyniku uzyskania pełnoletności

Podkreślenia wymaga fakt, że pierwszeństwa do wynajmu lokalu socjalnego nie mają osoby, które dopuszczają się czynnej dewastacji zajmowanego lokalu.

Procedura przydziału

  1. Dla osób, wobec których orzeczona została przez sąd eksmisja z prawem do lokalu socjalnego.  Przydziały lokali socjalnych w tym trybie nie wymagają udziału Społecznej Komisji Mieszkaniowej i akceptacji burmistrza.
  2. Dla osoby, rodziny o niskich dochodach. Należy wypełnić wniosek , potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Kowarach zameldowanie wnioskodawcy i pozostałych osób wymienionych we wniosku, dołączyć informacje, zaświadczenia o dochodach, a następnie  złożyć dokumenty w sekretariacie ZEZK. Wniosek zostaje przedłożony do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  Ostatecznie listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego zatwierdza burmistrz.

Aby ubiegać się o przydział lokalu socjalnego należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego oraz złożyć go w sekretariacie ZEZK.

Po przyjęciu wniosku jest on opiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w pierwszym kwartale każdego roku. Ostatecznie listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję, zatwierdza Burmistrz. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Jeśli po upływie okresu, na który została zawarta umowa, trudna sytuacja finansowa będzie się nadal utrzymywała, istnieje możliwość jej przedłużenia.

Kolejność przydziału lokali nie zależy od pozycji na liście ( nazwiska umieszczane są alfabetycznie), czasu oczekiwania, lecz od aktualnych możliwości gminy, wielkości i lokalizacji zwalnianych mieszkań oraz aktualnej sytuacji finansowej, rodzinnej.
Zobacz listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego

Procedura przydziału kończy się podpisaniem umowy najmu w siedzibie ZEZK.

Poradnik lokatora

Z artykułów poradnika dowiesz się między innymi jak uniknąć wilgoci w mieszkaniu, ulepszyć wynajmowany lokal czy spłacić ewentualne zadłużenie. Przejdź do poradnika

Skip to content