ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan Zamówień publicznych powyżej 130 tys. netto 2023r

Aktualizacja planu zamówień publicznych 2023 r powyżej 130 tys. zł

 

 

 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach zaprasza Wykonawców do współpracy przy przeprowadzaniu robót w następującym zakresie:

  • ogólnobudowlane
  • termomodernizacyjne
  • dekarskie
  • zduńskie
  • wewnętrzne instalacje elektryczne i odgromowe
  • wewnętrzne instalacje gazowe
  • wewnętrzne instalacje wodociągowe
  • wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
  • przyłącza kanalizacyjne

Roboty są wykonywane w budynkach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK.
Wybór Wykonawców odbywa się w trybach przetargowych z zachowaniem jawności i konkurencyjności.

 

Aktualnie otwarte przetargi:


Nr sprawy 11/IN/ZPU/3508/23  z dnia 18.12.2023r Postępowanie do 130 tys. Wykonanie usług kominiarskichw budynkach Wspólnot mieszkaniowych i komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2024r

Załącznik nr 1  formularz oferty

Załącznik  nr 2  Klauzula Rodo

Załącznik nr 3  Wykaz bud. WM

Załącznik nr 4 Wykaz bud. komunalnych

Załącznik nr 5  Projekt umowy


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Nr sprawy 10/INU/22511/23 z dnia 2023-08-21Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Jagielońskiej 5 w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO i CWU do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.


 

 

Nr sprawy 10/INU/2511/23 Postępowanie do 130 tys. netto na Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdujacej sie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 5 w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energi cieplnej na potrzeby CO i CWU do odbiorów podlączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz urządzeń znajdujących sie w kotłowni

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 -  wzór umowy

Załącznik nr 7 -  oświadczenie RODO


Nr sprawy 9/INU/2448/23 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz urzadzeń znajdujacych sie w kotłowni

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnieniu warunków udziału w postęowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załacznik nr 7 - Oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Nr sprawy 7/INU/2430/23 z dnia 2023-08-10 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.


Nr sprawy 8/INZPU/2443/23 Postępowanie do 130 tys. zł. pn.  Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych  i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 1287  sprawdzeń w tym  / 1105 lokali  oraz 182 wewnętrznych instalacji zasilających od zaworu głównego do gazomierzy/ oraz  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności w roku 2023.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załacznik nr 4 - Wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Klazula RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Nr sprawy 7/INU/2430/23 z dnia 2023-08-10 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1  - Formularz oferty

Załącznik nr 2 -  Wykaz urządzeń znajdujących się w kotłowni

Załacznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowania 

Załącznik nr 4 -  Wykaz usług

Załącznik nr 5 -  Wykaz osób skierowanych do realizacji do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 -  Oswiadczenie RODO


Ogłoszenie nr 2023/BZP00342654/01 z dnia 2023-08-07 postępowanie powyżej 130 tys. netto na Modernizację pokrycia dachu budynku przy ul. Ogrodowej 47 w Kowarach zarządzanego przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00304843/01 z dnia 2023-07-13 postepowanie powyżej 130 tys. zł na Modernizacja pokryć dachowych budynków zarządzanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 70 i ul. Ogrodowej 47

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP00305618 z dnia 2023-07-13 postępowanie powyżej 130tys. netto na Remont lokali romskich nr 1 i nr 2  w budynku przy ul. L. Waryńskiego 21 w Kowarach w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w latach 2021-20230

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP00262507 z dnia 2023-06-16 postępowanie powyżej 130 tys. netto na Remont lokali romskich nr 1 i 2 w budynku przy ul. L. Waryńskiego 21 w Kowarach” w ramach programu Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

1.Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  nr 1-9

2. Obmiar  - załącznik nr 10

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - załącznik nr 11

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


01-06-2023r Nr Sprawy 6/INZPRB/1742/23 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu podzielonym na części o udzielenie zamówienia na roboty instalacyjne polegające na podłączeniu budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach do miejskiego kolektora sanitarnego

Formularz ofertowy

Klauzula ogólna RODO

Projekt umowy

Część nr 1   Obmiar Jeleniogórska 17

                     Warunki Jeleniogórska 17

Część nr 2   Obmiar Kowalska 17

                     Warunki Kowalska 17

Część nr 3   Obmiar Kowalska 19

                     Warunki Kowalska 19

Część nr 4   Obmiar Wojska Polskiego 8

                     Warunki Wojska Polskiego 8


29-05-2023r Nr sprawy 5/INZPRB/1684/23 Wspólnota mieszkaniowa Łomnicka 9 w Kowarach zaprasza do składania ofert w postępowaniu podzielonym na części o udzielenie zamówienia na roboty w budynku przy ulicy Łomnicka 9 w Kowarach

Formularz ofertowy

Klauzula ogólna RODO

Projekt umowy

Część nr 1. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach /dach płaski papa termozgrzewalna o pow. 147,26 m2 /

Część nr 2. Remont pokrycia dachu przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach / dach dwuspadowy blacha trapezowa o pow. 115,16m2. / stare pokrycie eternit falisty/

Część nr 3. Termoizolacja ścian budynku przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach od strony wejścia do lokalu nr 4 / o pow.117,00m2 /

Część nr 4 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach.

Część nr 5 Podłączenie budynku przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach do miejskiego kolektora sanitarnego .


15-05-2023r Nr sprawy 4/INU/1515/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy  Prawo budowlane  w budynkach  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-05-2023r Nr sprawy 3/INU/1514/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie pięcioletniego  okresowego sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.  zgodnie z art. 62.1.2.  ustawy Prawo Budowlane   budynków  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. Z wyłączeniem wewnętrznej  instalacji elektrycznej, gazowej i przeglądów kominiarskich.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3  - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-04-2023 ZAPYTANIE OFERTOQWE - do zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty do 130 000 zł - remont dachu - Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 56

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Obmiar

Załącznik nr 3 - Klauzura RODO

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy


19-04-2023 ZAPYTANIE OFERTOQWE - do zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty do 130 000 zł - remont dachu - Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 28

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Obmiar

Załącznik nr 3 - Klauzura RODO

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy


19-12-2022r Nr Sprawy 16/IN/ZPRB/3765/22 Postępowanie do 130 tys. zł.   Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w  budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3764/22 Postepowanie do 130 tys. zł. Na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach   komunalnych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych  w 2023r

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr Sprawy 14/IN/ZPRB/3766/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania  w obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach bedących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik  nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2023r Nr sprawy 13/IN/ZP/RB/3767/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 12/IN/ZP/U/3769/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  2023 r 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załacznik nr 3  - wykaz budynków Wspolnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 11/IN/ZPU/3768/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Komunalnych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 

25-10-2022r Nr sprawy 10/INZPRB/3265/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Zalącznik nr 2 - klauzula Rodo

Załącznik  nr 3 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

20-10-2022r Nr sprawy 9/INZPRB/3223/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Waryńskiego 1 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula  Rodo

Zalącznik nr 3 - obmiar robót

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 

 

23-09-2022r  Nr sprawy 8/INZPRB/3009 Modernizacja lokali miewszkalnych będących własnością  Gminy Miejskiej Kowary 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2  - klauzula RODO

Załącznik nr 3  - Obmiar robót ul. Wiejska 38/2

Załącznik nr 4  - Obmiar robót ul. M.Reja 4/1

Załącznik nr 5  - Projekt umowy 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

Nr sprawy 7/INZPU/2530/22 Postępowanie do 130 tys. PLN  Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych  i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 1336  sprawdzeń w tym  / 1147 lokali  oraz 189 wewnętrznych instalacji zasilających od zaworu głównego do gazomierzy/ oraz  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności w roku 2022.

Załącznik nr 1  -formularz oferty

Załącznik nr 2-  wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - Wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załacznik nr 6 - Klauzula RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP00275057/01 z dnia 25.07.2022 Postępowanie powyżej 130 tys. zł. Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-9

Załącznik nr 10 - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr 11 - STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 - obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr  13 - STWIOR ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00208903/01 z dnia 2022-06-14 Postępowanie powyżej  130 tys.  Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i  ul. Głównej 12

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1- 9

Załącznik nr 10  - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr  11 -  STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 -  obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr 13 - STWIOR  ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

25-05-2022 Nr sprawy 2/INZPRB/1837/22 postępowanie do 130 tys zł Zapytanie ofertowe na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Waryńskiego 27 w Kowarach.
Załączniki :

 

 

 

24-05-2022r  Nr sprawy 1/INZPRB/1818/22 Postepowanie do 130 tys Zapytanie ofertowe na remont lokali mieszkalnychw budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030

Załączniki:

1. formularz oferty

2. klauzura Rodo

3. Obmiar robót - ul. Główna 12/4

4. Obmiar robót - ul. Łomnicka 14/12

5. projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-2021r Nr Sprawy 11/IN/ZPU/4703/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych  w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2022r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO


09-12-2021r Nr Sprawy 10/IN/ZPU/4702/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZKJ w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2022r.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferta

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

 


09-12-2021 r Nr Sprawy 9/IN/ZPU/4701/21 Postępowanie do 130 tys.  zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 2022r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie RODO


09-12-2021r Nr Sprawy 8/IN/ZPU/4700/21 Postepowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i  centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2022r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO


09-12-2021r Nr sprawy 7/IN/ZPU/4699/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w 2022r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO


09-12-2021r Nr sprawy 6/IN/ZPU/4698/21 Postępowanie do 130 tys.  zaproszenie do składania ofert na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2022r.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

 

 

18.11.2021r Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nr sprawy ZPD.1.11.2021.ZEZK Postępowanie powyżej 130 tys. PLN na „Zakup i dostawa używanych koparko-ładowarki, podnośnika koszowego oraz samochodu dostawczego typ Doka skrzynia”

 

 

17.11.2021r Ogłoszenie - Nr sprawy ZPD.1.11.2021.ZEZK Postępowanie powyżej 130 tys. PLN na „Zakup i dostawa używanych koparko-ładowarki, podnośnika koszowego oraz samochodu dostawczego typ Doka skrzynia”

 

 

13-08-2021r  Nr sprawy 5/IN/UZP/3276/21  Postępowanie do 130 tys. PLN na obsługę węzła cieplnego i kotłowni gazowych w latach 2021-2024 w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy nr 1

Załącznik nr 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO


12-08-2021r Nr sprawy 4/IN/ZPU/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu z przeglądu technicznego

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

29-07-2021r Nr sprawy 3/INZPRB/3115/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na modernizację pokryć dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  -  formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Kowalska 24

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. Waryńskiego 13

Załącznik nr 4 -   oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

13-07-2021r Nr sprawy 2/INZPRB/2916/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. 1 Maja 69/4

Załącznik nr 4  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

23-06-2021r Nr sprawy 1/INZPRB/2588/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na wykonanie robót zabezpieczających ścianę frontową  budynku przy ul. 1 Maja 43 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

 Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1   - formularz oferty

Załącznik nr 2   -  wzór umowy

Załącznik nr 3  -  Projekt budowlany

Załącznik nr 4  -  przedmiar robót ul. 1 Maja 43

Załącznik nr 5  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

28-12-2020r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3836/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


28-12-2020r nr sprawy 20/IN/ZPU/3855/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych  i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 

17-12-2020r Nr sprawy 19/IN/ZPU/3779/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary  usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


17-12-2020r Nr sprawy 18/IN/ZPU/3778/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

15-12-2020r Nr sprawy 17/IN/ZPU/3702/20 Postepowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnienie warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


15-12-2020r Nr sprawy 16/IN/ZPU/3700/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-12-2020r Nr sprawy 15/IN/ZPU/3701/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w  2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-09-2020r Nr sprawy 14/IN/ZPU/3633/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-2020r Nr sprawy 13/IN/ZPU/3632/20 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

09-12-2020r Nr sprawy 12/IN/ZPU/3631/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych inst. kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Skip to content