Najemna lokalu jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat z tytuły czynszu oraz zużycia mediów. Brak wpłat prowadzi do zadłużenia, które w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do eksmisji z zajmowanego lokalu.
Podpowiadamy kilka sposobów na spłatę zadłużenia.

Dlaczego tyle płacę za mieszkanie? – wyjaśniamy co składa się na rachunek za mieszkanie.

Zamiana lokalu na mniejszy

Wysokość opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu uzależniona jest od powierzchni zajmowanego lokalu oraz stawki za 1m2 ustalanej przez Burmistrza Miasta Kowary. Osoby zamieszkujące w lokalu o dużym metrażu, a nie posiadające środków na jego utrzymanie, mają możliwość zamiany go na lokal o mniejszej powierzchni, co spowoduje zmniejszenie opłaty za czynsz.
Zobacz jak napisać wniosek o zamianę lokalu

Dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a także spełniające określone warunki (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr 71, poz.734), mają możliwość ubiegania się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w obniżeniu kosztów utrzymania mieszkania. Po jego przyznaniu MOPS przez 6 miesięcy będzie opłacał część należności za mieszkanie. Najemca zobowiązany jest w tym czasie do terminowych wpłat pomniejszonych o wysokość przyznanego świadczenia.

Należy pamiętać, że do ustawowych obowiązków ZEZK należy zawiadomienie MOPS o braku wpłat za dwa pełne okresy płatności, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

2. Spełniają kryterium dochodowe

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł co oznacza, że:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 2.100 zł,

w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać 1.500 zł.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Przykład:

Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi miesięcznie 1.520,00 zł, czyli przekracza dopuszczalny dochód o 20,00 zł a zatem od wyliczonego dodatku mieszkaniowego wynoszącego np. 180,00 zł odejmujemy wysokość przekroczenia 20,00 zł, co daje dodatek w kwocie 160,00 zł.

3. Spełniają kryterium metrażowe

Powierzchnia normatywna, Utępstwa dopuszczone w ustawie

tj powierzchnia normatywna + 30%

1 osoby – 35m² 45,50m²

2 osób – 40m² 52,00m²

3 osób – 45m² 58,50m²

4 osób – 55m² 71,50m²

5 osób – 65m² 84,50m²

6 osób – 70m² 91,00m²

a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m²

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawności.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny .

Informacje – dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:

2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;

3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;

4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, pokój nr 4 w godz. od 7:15 do 15:15 , informacje Tel. 75 7182113 wewn. 39 , tel. kom. 518-371-798

Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego

 1. Pobierz wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w siedzibie MOPS przy ulicy Zamkowej 5 w Kowarach
 2. Dostarcz pobrany wniosek do Działu Administracji, Działu Czynszów lub Działu Windykacji ZEZK Kowary
 3. ZEZK potwierdzi na wniosku:
  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu)
  • powierzchnię mieszkania
  • łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc
 4. Złóż wypełniony wniosek w siedzibie MOPS

Odpracowanie długu

W 2016 roku dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, stworzona została możliwość odpracowania długu. Osoba ubiegająca się o odpracowanie zadłużenia powinna posiadać jedynie dobrą wolę, trochę wolnego czasu i kwalifikacje pozwalające na wykonywanie drobnych prac porządkowych, remontowo-konserwatorskich lub administracyjnych. W tym celu wystarczy pobrać wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego, który wraz z zaświadczeniem o dochodach wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, należy złożyć w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych i oczekiwać na pozytywną decyzję Komisji.

Dowiedz się jak odpracować dług

Rozłożenie długu na raty

W oparciu o Uchwałę Nr LIII/275/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11.03.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, istnieje możliwość skorzystania z rozłożenia całości lub części zadłużenia z tytułu nie uiszczania czynszu wraz z opłatami niezależnymi od właściciela na raty.

Powyższa Uchwała pozwala na rozłożenie powstałego zadłużenia na dogodne raty i wstrzymanie naliczania odsetek od niezapłaconych należności czynszowych. Skorzystać z niej mogą osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, a dochody lub ich brak nie pozwalają na spłatę zadłużenia w całości.

W celu podpisania w/w ugody należy złożyć w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o o rozłożenie zadłużenia na raty wraz z podaniem kwoty deklarowanych miesięcznych rat
 • dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody (kserokopia umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecania, dochody uzyskiwane z MOPS, ZUS i inne)
 • wypełniona deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

Zobacz procedurę rozłożenia długu na raty
Zobacz jak wypełnić deklarację o wysokości dochodów

Umorzenie długu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zagrażających egzystencji dłużnika lub osób wchodzących w skład jego gospodarstwa domowego, możliwie jest wystąpienie z wnioskiem o umorzenie części lub całości zadłużenia.

Skip to content